Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In de huidige formulering wordt verstaan ​​dat:

Houd er rekening mee : de voorwaarden die binnen het consumentengebruik worden geconsumeerd, kunnen worden afgeleid uit zijn herroepingsrecht;

Consument : de natuurlijke persoon, die niet handelt in het gezag van beroep van behoefte en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag : kalenderdag;

Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over de dag wordt gespreid;

Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument van een andernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is, opt te slaan op een manier waarop de toekomstige raadpleging en mislukte reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon de producten en/of diensten die op afstand aan consumenten worden aangeboden;

Toezicht op de situatie : een overzicht van de situatie in de ploeg van een deur naar het andere georganiseerde systeem voor de verkoop van de goederen en/of diensten, tot en met de conclusies van het overzicht van de gebruikte communicatie op afstand;

Technologie om met het verschil te communiceren : medium dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zone dat consument en andere dingen op dezelfde route naar hetzelfde nummer worden gedaan.

Algemene Voorwaarden : bovenstaande Algemene Voorwaarden van bovenstaande.

Artikel 2 – Identiteit van het individu

Naam: Modiva

E-mailadressen: contact@modiva.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en elke tot stand kwam tot een overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.

Voorafgaand aan de overeenkomst op afstand wordt gelet, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. India dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand gelotten wordt, aangegeven zijn dat de algemene voorwaarden van de ondernemer in te zien zijn en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk geïntegreerd zijn toegezonden.

India de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gelotten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gelotten, de tekst van deze algemene voorwaarden lange elektronische weg aan de consument ter beschikking is gesteld op bepaalde wijze dat deze deur de consument op Een bepaalde manier kan tegen een durzame gecompenseerd worden. India dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gelotten, aangegeven waar van de algemene voorwaarden lange elektronische weg bekend kan worden en dat wanneer u op verzoek van de consumerende lange elektronische weg of op andere wijze, gezonden zal zijn.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- von dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van gelijktijdige toepassing en kan de consument zich in geval van deze algemene voorwaarden beroepen op de toepass enige bepaling de voor hem het meest gunstig is.

India één of meerdere meerdere Bepalingen in deze Alemene voorwaarden op enig moment geel of gemeltelijk nietig zijn of opgenomen, Dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in de status van de relevante Bepaling in omkering van het oneindige mogelijk maken.

Situaties die niet geregeld zijn in de algemene staat van het land, dienen te worden beschouwd als zijnde getrouw aan de stand van de techniek.

Onduidelijkheden over de uitleg van de inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te zijn 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

India een aanbod met een beperkte geldduur van onder voorwaarden gescheiden, wordt dat in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. Het individu is gerechtvaardigd in termen van wat nodig is om te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving staat vol met details over wat voor de consument als het geval wordt beschouwd dat het mogelijk maakt. Aangezien het individuele gebruik van het product en de diensten het belangrijkste doel hiervan is, is dat er geen garanties zijn. Kennelijk vergeten van waarschijnlijke fouten in het aanbod bindt de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot Schadvergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Het is echter niet mogelijk om te garanderen dat de werkelijke waarden exact overeenkomen met de werkelijke waarden van de producten.

Elk aanbod bevat zdanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aansluiten bij de beslissing van het aanbod. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele verkoopkosten;

de wijze waarop de overeenkomst dead stand zal komen en wilke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor beslissing van het aanbod, zodat de termijn binnen de gegarandeerde individuele prijs viel;

De verhoging van het tarief voor communicatie tussen de twee landen, de kosten van het gebruik van de technologie voor communicatie tussen de twee staten en andere redenen gebaseerd op de regulering van het basistarief voor de communicatie tussen de twee landen;

van de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop het wordt geconsumeerd, voordat het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en India dingen kan produceren;

het eventuele andere talent was in, nabij Nederland, de overeenkomst kan worden gesloted;

De applicatiecodes zijn op aanvraag beschikbaar en vervolgens ingeleverd en het verbruik van de applicatiecodes langs de elektronische route kan worden verwerkt; in

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een duurzame transactie.

Opties: belastbare matten, cling, gesorteerde materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van beslissen door de consument van het aanbod en het voldoet aan de tussentijdse voorwaarden.

India de consument heeft het aanbod langs het elektronische pad besloten, de ondernemer heeft een lange elektronische weg afgelegd om de beslissing van het aanbod te ontvangen. Zolang de verwachting hiervan niet van toepassing is op het object, kan het worden geconsumeerd.

India is over het algemeen elektronisch dood zoals het is, voldoet aan de passende technische en organisatorische regels met betrekking tot de acceptatie van het elektronisch rood staan ​​van gegevens en zorgt voor een veilig webbeheer. India kan de consument elektronisch betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De eendernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte plaatsen van de consumptie aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, zelfs als van alle feiten in factoren die van belang zijn voor een verantwoorde aangaan van de overeenkomst op afstand. India de andernemer op de grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zijn terecht gemotiveerde bestelling van aanvraag tot weigering van de uitvoering van bijzondere voorwaarden om verbinding te maken.

De eis is dat het product van de dienst aan de consumptie van de volgende informatie, geschreven of op welke wijze dat deze door de consumptie op een toegankelijke manier is opgeslagen, kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer was de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorgaande waarschuwingen en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht kan worden gebruikt, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en inventarisatieservice bij aankoop;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de ijzige voor de ondertekening van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van zee dan een jaar van bepaalde duur is.

In het geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slecht van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Recht van Herroeping

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van toespraken te ontbinden duurde 14 dagen. Hiermee moet rekening worden gehouden op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument geselecteerde en aan de ondernemer bekende vertegenwoordiger. Het is mogelijk dat een bestelling op verzoek binnen 15 minuten wordt geannuleerd. Hier worden de bestellingen automatisch verwerkt en is het mogelijk dat er enkele annuleringen plaatsvinden. Het verbruik kan worden aangevuld tot zijn/haar herroeping na het vangen van de artikelen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product schlechts in de mate uitpakken van gebruik voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. India hij van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – India redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneert, conform de door de Ondernemer bepaalde en duidelijke instructies.

Indien het verbruik van het product als je het van hieruit maakt, ben je verplicht dit binnen 14 dagen te doen, nadat het product gereed is, dien je het aan de klant te bezorgen. Het vermoeden dient de consument om middels een schriftelijk rapport/e-mail te doen. Na consumptie van het product is gemaakt overeenkomstig het voornemen om het product binnen 14 dagen te retourneren. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken behoorlijk zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Modiva is niet verantwoordelijk voor het retourneren van het adres naar het verzendadres dat via een ander transportmiddel is geretourneerd. De consument is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de goederen.

Onderliggende goederen zijn uitgesloten van het recht op retour:
- Op maat gemaakte goederen.

- Gebruikte artikelen zoals lampen, batterijen, diverse soorten gel en non-woven stoffen.
- Artikelen die hygiënisch zijn, zoals accessoires, headsets, artikelen en badkamermode kunnen niet geretourneerd worden.
- Geopend cosmetische en verzorgingsproducten.
- Artikelen die beschadigd of incompleet zijn, het geld is ook goed voor de artikelen die in de verpakking zijn verzonden.
- Gratis ontvangen artikelen (wanneer je een gratis product ontvangt bij een 1+1 gratis actie).

Alle artikelen worden geretourneerd naar het officiële retouradres;

Kamer 505 build B, No.56 JinHaiDaSha, NanCheng District, DongGuan, 523087, China

India de clant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen die niet zijn gemaakt Gebruiken om van zijn herroepingsrecht resp. Het product is niet bij de bestelling inbegrepen, is de medewerking en is gratis.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

India gebruikt de consument het maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het terugzenden van de producten voor de berekening van de consument.

India de consument heeft een bedrag betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hier is het wel de voorwaarde dat het product is terugontvangen door de webwinkelier of het ondertekende bewijs van volledige terugzending kan zijn.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Het individu kan het recht uitoefenen om goederen te consumeren voor producten zoals deze in lid 2 en 3. De uitsluiting van het Herrroepingsrecht geld alleen india de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, afhankelijk van het sluiten van de overeenkomst, heeft gerapporteerd.

Gebruik maken van het recht hiertoe is alleen mogelijk voor het product:

 1. de door de eendernemer tot zijn stand gebrachte specificaties van de consument;
 2. het duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. de deur hun aard kan niet worden teruggezonden;
 4. de snel kan bederven of verouderen;
 5. de waarde van de prijs is gekoppeld aan een Schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor verlies van kranen en titels;
 7. voor audio- en video-opnamen in computersoftware waarschuwen voor verbruik de verzegeling is verbroken.
 8. voor hygiënische producten die worden geconsumeerd en geconsumeerd worden vaak verkocht.

Gebruik maken van het executierecht is alleen mogelijk voor diensten:

 1. relevante logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding om op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode uit te voeren;
 2. waarvan de levering met gekozen instemming van het verbruik is gestart voordat de bedenktijd wordt opgerekt;
 3. relevante abonnementen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de periode dat wordt gemeld dat het geld is betaald voor de prijzen van de producten en diensten, zijn de prijzen niet gewijzigd als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kunnen de ondernemersproducten van diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebonden aan Schommelingen in het feit dat mogelijk prijzen bekendmaken, directe prijzen zijn aangekondigd tot het aanbod.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de doodlopende weg uit de overeenkomst zijn alleen toegestan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestan indien de ondernemer dit bedonen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen; van
 2. de consument heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Het aanbod van producten of diensten geen prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen worden gegeven op basis van het ontwerp - en dat is het. Voordat het wordt gevolgd door druk – in de toekomst wordt gezegd dat er een reactie wordt gegeven. Bij druk- en zetfouten is niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

De individuele staat voor in dat de producten en/of services voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod gerapporteerde specificaties, aan de enigszins ijzeren van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en /van oververhittingsvoorschriften. India heeft de individuele staat overeengekomen dat het product geschikt is voor anders dan normaal gebruik.

Een door de particulier, de fabrikant van de importeur geeft geen strikte garantie op de wettelijke rechten en voorschotten die worden verbruikt op basis van het tegenovergesteld dat de particulier kan doen.

Eventuele gebreken aan verkochte geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de wederpartij schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten aan de gescheidenen geserveerd in de originele verpakking en verzending in Nieuw Zeeland.

De garantietermijn van de particulier eindigt met de fabrieksgarantietermijn. Het individu is nooit echt verantwoordelijk voor de individuele geschiedenis van het product voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik van de toepassing van het product.

De garantie geldt niet voor India:

De consument heeft de producten zelf gerepareerd en/of bewerkt of door derden laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn vertrouwd of gebruikt onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de daardoor van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

De schriftelijke formulering van de formulering van de formulering wordt gegeven in de voorschriften die het totale aantal items vermelden dat mag worden verwacht van de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De eis tot de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht termijnen tot in de toekomst is verschuldigd wat betreft de verwerking van bestellingen van producten.

Als plaats van leveringsgeld heeft het adres dat de consument aan het bedrijf heeft aangenomen.

Met de intentie om hierna in artikel 4 van deze algemene voorwaarden te vermelden, dat indien het bedrijf geackteerde bestellingen met spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoert, tenzij het akkoord van de consument een langere leveringstermijn is nagekomen. India de levering contracting gedeeltelijk, of India een bestelling niet dan kunnen we alleen gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument hier van uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft rapport. Het verbruik heeft in dat geval het om de overeenkomst zonder kosten en recht op eventuele schade vergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het berag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

India Levering van een besteld product dat niet voor u beschikbaar is, zodat u het moet gebruiken als u een artikel nodig heeft dat naar u kan worden verzonden. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en vermoedelijke wijze zijn gemeld dat een eerder artikel is geschreven. In het geval van de volgende artikelen kan het heerschappijrecht niet worden uitgezet. De kosten van een eventuele terugzending op de rekening van het artikel.

Er bestaat een risico op beschadiging en/of vermissing van producten bij de klant tot het moment van levering aan de consument van een vooraf aangekondigde en aan de andere bekende vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

Volgende verzendkosten kunnen worden verdubbeld of invoerrechten van toepassing zijn, uitgaande van de verzonden goederen vanuit een land dat is gebouwd in de EU (China). Neem voordat u bestelt contact op met onze clantenservice via contact@modiva.nl om te overwegen of er invoerrechten van toepassing zijn op uw product. Douane- of factuurrechten zijn niet verleend op betaald in vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koper. Onze status is oud op betaald en op last verzonden.

De kopie is een geregistreerd importeur en is verantwoordelijk voor de rechtsgrondslag van dubbele rechten en/of omzetbelastingen op het moment van invoer en dient volledig te voldoen aan alle weddenschappen en regelgeving van het land van invoer.

Aangezien de voorschriften voor de invoer van goederen van land tot land verschillen, dienen de toepassing zijnde landspecifieke dubbele rechten en invoerbelastingen om uw bestellingsplaats te controleren.

Aan de andere kant is er een verplichting om alle weddenschappen en weddenschappen uit te voeren vanaf het einde van het land van de importeur.

India is de vervoerder niet verantwoordelijk voor enige aanvullende verantwoordelijkheid voor de levering, in het bijzonder overmacht of niet-levering van goederen door hun eigen vervoerders, ook al heeft de relevante afwikkelingstransactie tussentijds plaatsgevonden, de vervoerder is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. ontmoette de aannemer. De clan wordt hier over middellijk ondersteund en de ontvangen voordelen, met name Betalingen, werd aan hem teruggegeven.

Modiva is niet verantwoordelijk voor het verbruik van het verzendadres opgegeven door de derde partij/haarbestelling en dat het niet is verzonden door het Goederen-rapport.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De consument kan een overeenkomst sluiten voor de voor onbepaalde tijd is aangegaan en de strikt tot het gereguleerde afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, te allen tijde opzeggen met de aanvaardbare overeengekomen beloftesregels en een opzegtermijn van tien hoogste é in maand.

De consument kan een overeenkomst sluiten voor de voor bepaalde tijd is aangegaan en de strikt tot het gereguleerde afleveren van producten (elektriciteit daaronder verwachte) van diensten, de hele tijd tegen het ade van de bepaalde duur opzeggen met een waarschijnlijke overeengekomen beloftesregels en een opzegtermijn van tien hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten vinden:

te allen tijde opzeggen en niet perkt tot opzegging op een te betalen tijd van in een te betalen periode;

minimaal opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn dan de ondernemer voor zichzelf heeft bedonen.

lekt

Een overeenkomst waarbij de waarde van de betaalde periode is gespecificeerd in de strikte regulering van de effecten van producten (elektriciteit daaronder begrepen) van diensten, mag gedurende een bepaalde periode niet stilistisch worden verlengd of verminderd.

In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst de voor bepaalde tijd is aangegaan en de strijd tot het geregelde afleveren van dag-nieuws- en weekbladen en stilzwijgende tijdschriften verlengd zijn voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde over een komst tegen de ene van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van tien hoogste één maand.

Een overeenkomst die een bepaalde tijd is aangegaan en de strikt tot het gereguleerde afleveren van producten van diensten, kan allemaal stilzwijgend voor bepaalde duur verlengd worden dan de consumptie te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van tien hoogste één maand en een opzegterm ijn van tien hoogste drie maanden in geval van een overeenkomst tot het geregeld, maar minder dan eenmalig per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregelde de kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef-of kennismakingsabonnement) werd niet stilzwijgend voortgezet en ging automatisch akkoord na afloop van de bewijs-van kennismakingsperiode.

duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van tien hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór de ade van de overeengekomen duur verz cut .

Artikel 13 – Betaling

Voordat er iets anders wordt beslist, zijn de daders die verantwoordelijk zijn voor het verbruik binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 verhoord. deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Het verbruik heeft de plicht om zekerheidheden in uitgebreide rapporten betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te rapporteren.

In het geval dat u het verbruik van extra goederen in het magazijn wilt betalen, heeft hij het recht om de kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Beroepsregels

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen op duidelijk omschreven wijze in behandeling te zijn genomen totdat de particulier, nadat het verbruik van de kapotte heeft is bevestigd.

Bij individuele gegevens wordt binnen een termijn van 14 dagen geantwoord. Wanneer er een klacht is over een langere verwerkingstijd wordt het woord voor de particulier binnen de termijn van 14 dagen beantwoord met een melding van de toekomst en is er een indicatie dat de consument veel water verbruikt.

India heeft in de eerste plaats geen probleem, maar er kan worden verklaard dat er een verhaal is dat geldig is voor de regel van het verhaal.

Er is een verschil in de verplichting van het individu dat niet handelt, de intentie van het individu dat schrijft is anders.

In India is er een reden voor het woord voor de deur van de bestelling, omdat de bestelling te maken heeft met het haar van de gelproducten die te veel kosten om gerepareerd te worden.

Artikel 15 - Schreeuw

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook in het buitenland is de india de consumentenavond.